Search form

Νομικά Πρόσωπα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η αποστολή του ΜΤΣ είναι διττή :
α. Η οικονομική ενίσχυση των Μετόχων και Μερισματούχων με την παροχή:

β. Η άσκηση κοινωνικής πρόνοιας υπέρ των μετοχομερισματούχων, με τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων ειδικών αναγκών (δεν καταβάλλονταιπλέον).

ΠΑΡΟΧΕΣ
α. Μηνιαίο Μέρισμα:

Το ΜΤΣ καταβάλει μηνιαίο μέρισμα στους αποστρατευόμενους μετόχους του Στρατού και της Ελληνικής Αστυνομίας (το Αστυνομικό Προσωπικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά το 1984, εγγράφεται, σε ποσοστό 68%, στο ΜΤΣ και το υπόλοιπο 32% στο ΜΤΠΥ), καθώς και στις ορφανικές τους οικογένειες. Η τιμή μεριδίου βάση της οποίας υπολογίζεται το μέρισμα, καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Εφάπαξ Βοήθημα Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) Αποτελεί παροχή του Ταμείου στα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του ΜΤΣ, σύμφωνα με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

β. Βοήθημα Θανάτου
Καταβάλλεται στις ορφανικές οικογένειες των μετόχων και μερισματούχων του ΜΤΣ και ανέρχεται σε 10 μηνιαία μερίσματα. Το υπόψη Βοήθημα Θανάτου επεκτάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του Ν.  3421/2005 στις άπορες μητέρες και άγαμες αδελφές θανόντων αγάμων μετοχομερισματούχων του Ταμείου, εφόσον αποδεδειγμένα συνοικούσαν και συντηρούνταν από τον αποβιώσαντα μέτοχο ή μερισματούχο και εφόσον δικαιωθούν μερίσματος, στις ορφανικές οικογένειες των εν ενεργεία θανόντων εγγάμων μονίμων στρατιωτικών μετόχων του ΜΤΣ, στις ορφανικές οικογένειες των θανόντων στην ενεργό υπηρεσία, EΠΟΠ και Εθελοντών, καθώς και άλλων κατηγοριώνμετόχων του ΜΤΣ, εφόσον δικαιωθούν μέρισμα.


ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
Μεταβείτε στον ιστότοπο του ΜΤΣ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η αποστολή του ΕΚΟΕΜΣ είναι η οικονομική ενίσχυση των μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού των  προερχόμενων αποκλειστικά και μόνο από το Στρατό Ξηράς.

ΠΑΡΟΧΕΣ
Μηνιαία Οικονομική Ενίσχυση

Ο ΕΚΟΕΜΣ καταβάλει μηνιαία οικονομική ενίσχυση στους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, που προέρχονται αποκλειστικά από το Στρατό Ξηράς και ειδικότερα στους κάτωθι:


ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
Μεταβείτε στον ιστότοπο του ΕΚΟΕΜΣ.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα σε αυτή την κατηγορία.ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Σκοπός των Ειδικών Λογαριασμών ΕΛΟΑΣ, ΕΛΧΑΟΣ και ΕΛΧΟΙΑ είναι η παροχή εφάπαξ βοηθημάτων στους δικαιούχους τους.

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΛΟΑΣ
Εφάπαξ Βοήθημα

Εφάπαξ βοηθήματος δικαιούνται:

Το εφάπαξ βοήθημα υπολογίζεται, με βάση τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 35 του Ν. 4387/2016, αθροιστικά, ως εξής:

(*) Για χρόνο μετοχικής σχέσης μικρότερου του έτους, προσμετρούνται οι μήνες συμμετοχής στο έτος αυτό.

Προκαταβολή Εφάπαξ

Η χορήγηση προκαταβολής έναντι εφάπαξ βοηθήματος, στους μετόχους που έχουν συμπληρώσει 20ετή τουλάχιστον μετοχική σχέση, με σκοπό να αποκτήσουν στέγη ή να βελτιώσουν την υφιστάμενη κατοικία τους ή να αποκαταστήσουν καταστροφές των κατοικιών τους από απρόβλεπτα φυσικά φαινόμενα, η να αντιμετωπίσουν έκτακτα και σοβαρά γεγονότα που τους καθιστούν αναξιοπαθούντες. Η ως άνω προκαταβολή είναι έντοκη, το δε επιτόκιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ΝΔ 398/1974 (Α ́ 116) καθορίζεται ίσο προς αυτό της Τράπεζας της Ελλάδος για τις καταθέ-
σεις των διαθεσίμων κεφαλαίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΛΧΑΟΣ
Εφάπαξ Χρηματική Αρωγή

Δικαιούχοι της χρηματικής αρωγής ΕΛΧΑΟΣ είναι οι ορφανικές οικογένειες των σε διατεταγμένη υπηρεσία η μη, σε καιρό ειρήνης αποβιούντων φονευομένων, θνησκόντων, εξαφανιζομένων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία καταβάλλεται κατ’ ισομοιρίαν κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

α/α ΚατηγοριεΣ ΠαθοντεΣ σε διατεταγμενη υπηρεσια. ΠαθοντεΣ σε μη διατεταγμενη
υπηρεσια.
1 Οικογένειες Ανωτάτων Αξκών 18.994,00 € 13.507,00 €
2 Οικογένειες Ανωτέρων Αξκών 17.809,00 € 12.457,00 €
3 Οικογένειες Κατωτέρων Αξκών 15.408,00 € 10.372,00 €
4

Οικογένειες Ανθστών, Υπαξκών - Οπλιτών και μαθητών Παραγωγικών Σχολών.

13.057,00 € 8.321,00 €

Επιπροσθέτως στα ορφανά ανήλικα ή ενήλικα άγαμα τέκνα καταβάλλεται ετήσια οικονομική ενίσχυση εφάπαξ στο τέλος κάθε έτους, μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον αυτά αποδεδειγμένα σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, ανεξάρτητα εάν αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας.

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΛΧΑΟΙΑ
Χρηματική Αρωγή

Δικαιούχοι της χρηματικής αρωγής του ΕΛΧΑΟΙΑ είναι:

(*) Τα τέκνα είναι δικαιούχα εφόσον είναι αγαμα.

Η εφάπαξ χρηματική αρωγή ορίζεται στο ισόποσο έξι (6) εξαμηνιαίων πτητικών επιδομάτων για τη σύζυγο, έξι (6) για την πατρική οικογένεια και έξι (6) για κάθε παιδί υπολογιζόμενης δια μεν τους χειριστές στο καταβαλλόμενο εξαμηνιαίο πτητικό επίδομα της Β1 κατηγορίας, για δε τους λοιπούς της Δ1 κατηγορίας*, ως κάτωθι:

Υποσημείωση: Τα προβλεπόμενα ποσά καταβάλλονταιπροσαυξημένα κατά 20%.

α/α ΚατηγοριεΣ Ποσο
1 Δικαιούχοι οικογ. Χειριστών 71.029,08 €
2 Δικαιούχοι οικογ. λοιπών Κατηγοριών 39.460,68 €

Επιπροσθέτως στα ορφανά ανήλικα ή ενήλικα άγαμα τέκνα, μέχρι την ηλικία των 25 ετών, καταβάλλεται ετήσια οικονομική ενίσχυση, στο τέλος κάθε έτους, εφόσον αυτά αποδεδειγμένα φοιτούν σε οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, ανεξάρτητα εάν αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

Μεταβειτε στην ιστότοπο του ΕΛΟΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η αποστολή του ΤΑΥ/ΜΤΣ είναι η χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους εξερχόμενους της υπηρεσίας μονίμους πολιτικούς υπαλλήλους του Μ.Τ.Σ και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

ΠΑΡΟΧΕΣ
Εφάπαξ Βοήθημα

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού του Ταμείου και τις τροποποιήσεις αυτού, οι εξερχόμενοι της υπηρεσίας ασφαλισμένοι δικαιούνται βοήθημα ως ακολούθως:

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους μονίμους πολιτικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ μετά την αποχώρηση αυτών από την ενεργό υπηρεσία ή, σε περίπτωση θανάτου αυτών στην ενεργό υπηρεσία, στα μέλη των οικογενειών αυτών.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2020 περί «Τροποποίησης του Β.Δ. 232/1961 ‘‘Περί του Ταμείου Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γ.Ε.Σ.’’ (Α΄ 73)» (Α΄ 264), από την 01.01.2019 το ύψος της εφάπαξ παροχής καθορίζεται σε ποσοστό 61% του μέσο όρο των τακτικών αποδοχών ή των μισθολογικών κλιμακίων του υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, αρχής γενομένης από το έτος 2006.

Π.Δ. 108/2020 περί «Τροποποίησης του Β.Δ. 232/1961 ‘‘Περί του Ταμείου Αρωγής Μονίμων   Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γ.Ε.Σ.’’ (Α΄ 73)» (Α΄ 264)

 

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ = Μέσος Όρος Αποδοχών Ασφαλισμένου από το 2006 * 61% : 12 * Μήνες Ασφάλισης

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Αποστολή του ΤΑΑΘΠ είναι σύμφωνα με το Ν. 1043/80 (Α’ 87) η παροχή οικονομικών παροχών σε αναπήρους και θύματα πολέμου των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας με βαθμό οπλίτη.

ΠΑΡΟΧΕΣ
Το ΤΑΑΘΠ, εκ της αποστολής του, παρέχει:

Η ετήσια αναπροσαρμογή των χορηγουμένων βοηθημάτων οικονομικής αρωγής και ενίσχυσης λόγω γάμου καθορίζεται από το ΔΣ/ΤΑΑΘΠ, το οποίο αποφασίζει βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων του Ταμείου και της ισχύουσας εισοδηματικής πολιτικής, η οποία απόφαση ισχύει μετά από έγκριση του κ. ΥΕΘΑ.

Το ύψος των εξόδων κηδείας καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Για όσους λαμβάνουν έξοδα κηδείας και από άλλο ασφαλιστικό Φορέα, το ΤΑΑΘΠ καλύπτει τη δαπάνη επικουρικά.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Αποστολή του Ιδρύματος είναι η παροχή νοσηλευτικής περίθαλψης, θεραπείας, εργαστηριακών εξετάσεων χειρουργικών επεμβάσεων στους δικαιούχους του.

ΠΑΡΟΧΕΣ
Η αποστολή του ΝΙΜΤΣ αφορά τους κάτωθι:

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η στεγαστική εξυπηρέτηση των Μονίμων Αξκων και Ανθστών, των τριών Κλάδων των ΕΔ.

ΠΑΡΟΧΕΣ
Η χορήγηση Διαμερισμάτων, Οικοπέδων και Δανείων, όπως παρακάτω:

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
Μεταβείτε στον ιστότοπο του ΑΟΟΑ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Να παρακολουθεί και να προστατεύει, πλέον της ακίνητης περιουσίας του, τα πάσης φύσεως ακίνητα που χρησιμοποιούνται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία, να φροντίζει για την απόκτηση νέων εκτάσεων προς στέγαση των Στρατιωτικών Υπηρεσιών και να διαχειρίζεται τα έσοδα του.

ΠΑΡΟΧΕΣ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

Μεταβείτε στον ιστότοπο του ΤΕΘΑ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων εδρεύει στην Αθήνα και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπαγόμενη υπό την Εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας δια του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Η ΛΑΕΔ έχει σκοπούς εθνωφελείς, εκπαιδευτικούς, μορφωτικούς και ψυχαγωγικούς. Επιδιώκει την ανάπτυξη, τη σύσφιγξη και τη μακροημέρευση των σχέσεων Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών εν ενεργεία και αποστρατεία των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και του Κοινού. Εξυπηρετεί τις ανάγκες διατροφής και ψυχαγωγίας των Αξιωματικών Ανθυπασπιστών και των μελών των οικογενειών τους.

ΠΑΡΟΧΕΣ
Στη Λέσχη πραγματοποιούνται και λειτουργούν:

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
Μεταβείτε στον ιστότοπο της ΛΑΕΔ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η απόκτηση κατά κυριότητα και νομή εξοχικών εκτάσεων (Ιδιωτικών και Δημοσίων) σε διάφορες περιοχές της χώρας και η διανομή αυτών στους συνεταίρους μετά την διαρρύθμιση του εντός και πέριξ αυτών χώρου σε οικοδομήσιμο, για την ανέγερση κατοικίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί των όρων δόμησης.
 

ΠΑΡΟΧΕΣ
Το παρεχόμενο από τον ΟΣΜΑΕΣ έργο στα μέλη του είναι:


ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
Μεταβείτε στον ιστότοπο του ΟΣΜΑΕΣ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

05/06/2018

Στο πλαίσιο των Δράσεων για την υπαγωγή του ΟΣΜΑΕΣ σε καθεστώς εποπτείας του Υπουργείου Οικονομικών, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Ιουν 18 και ώρα 11:00, συντονιστική σύσκεψη στην αίθουσα συγκεντρώσεων του ΓΕΣ/ΔΟΙ. Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, καθώς και επιτελής του ΓΕΣ/ΔΟΙ, με προεδρεύοντα τον Διευθυντή της ΔΟΙ/ΓΕΣ. Η ατζέντα θεμάτων περιελάμβανε θέματα σύννομης κατάρτισης καταστατικού πλαισίου, ολοκλήρωσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017, ομαλής μετάπτωσης στην διάδοχη κατάσταση, λογοδοσίας προς τα νέα διοικητικά όργανα και χρονικό πλαίσιο συμβουλευτικής καθοδήγησης, εάν απαιτηθεί.


31/05/2018

Δράσεις Χρηματοοικονομικού Εξορθολογισμού και υπαγωγής του ΟΣΜΑΕΣ στην εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών. 

Στο πλαίσιο των Δράσεων 18 και 19 πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Μαΐ 18, στην έδρα του Δήμου Λοκρών, σύσκεψη με τη συμμετοχή κλιμακίου του ΓΕΣ/ΔΟΙ και του ΟΣΜΑΕΣ, με επικεφαλής τον Διευθυντή Οικονομικού/ΓΕΣ Υπτγο Ιωάννη Αζναουρίδη, με τον Αντιδήμαρχο Λοκρών κ. Αναστάσιο Θεοχάρη και τη Γενική Γραμματέα κα. Γιάννα Παπαϊωάννου, με αντικείμενο τον καθορισμό των προϋποθέσεων παραλαβής του δικτύου και των εγκαταστάσεων ύδρευσης του οικισμού, από τον Δήμο Λοκρών.   

Στο πλαίσιο της Δράσης 15 ολοκληρώνεται η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων μέχρι και το έτος 2017.

Στο πλαίσιο της Δράσης 24:

  • Συντάχθηκαν σχέδια Καταστατικών Λειτουργίας, τα οποία τέθηκαν υπό διαβούλευση με οικιστές και οικοπεδούχους.
  • Έχει προγραμματισθεί σύσκεψη με εκπροσώπους του ΓΕΣ και του ΟΣΜΑΕΣ (Διοικητικό – Εποπτικό Συμβούλιο) προκειμένου να ρυθμιστούν οι τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες πριν την τελική προώθηση για έγκριση, των καταστατικών διατάξεων.

Στο πλαίσιο της Δράσης 26 και με την ολοκλήρωση της έγκρισης του νέου καταστατικού/καταστατικών θα εκκινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ώστε να εκλεγούν τα νέα όργανα διοίκησης του Συνεταιρισμού.


16/2/2018

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΟΣΜΑΕΣ
"Επαναλειτουργία ΟΣΜΑΕΣ - Επίλυση Σωρευμένων Λογιστικών Προβλημάτων - Υπαγωγή στο Υπουργείο Οικονομικών (Ν.4407/2016) - Απεμπλοκή ΓΕΣ"
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΟΣΜΑΕΣ


14/08/2014

Γενική Ενημέρωση Έτους 2013

Πατήστε εδώ για να δείτε τo ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥ Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ ΠΡΟΣ ΤΟ  ΓΕΣ/ΔΟΙ.
Πατήστε εδώ για να δείτε την γενική ενημέρωση του έτους 2013.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ.


14/08/2014

Πατήστε εδώ για να δείτε το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Πατήστε εδώ για να δείτε το ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ


13/01/2014

Πατήστε εδώ για να δείτε τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΜΑΕΣ


30/07/2013

Πατήστε εδώ για να δείτε την ΔΙΑΤΑΓΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ.


30/05/2013

Πατήστε εδώ για να δείτε την ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΜΕ ΒΛΑΒΗ (ΑΡΧΙΚΟ).
Πατήστε εδώ για να δείτε την ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΜΕ ΒΛΑΒΗ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ).

Πατήστε εδώ για να δείτε τα Δικαιολογητικά για ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ.


ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Αποστολή της Ένωσης σύμφωνα με το ΝΔ 1171/72 άρθρο 2 είναι:

ΠΑΡΟΧΕΣ
Οι παροχές αφορούν στη λειτουργία και συντήρηση των Παραρτημάτων της ΕΑΑΣ στις πόλεις της Ελλάδος, καθώς εκδηλώσεων και βοήθειας στους έχοντες ανάγκη τη βοήθεια της ΕΑΑΣ.