Search form

Νομικά Πρόσωπα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η αποστολή του ΜΤΣ είναι διττή :
α. Η οικονομική ενίσχυση των Μετόχων και Μερισματούχων με την παροχή:

β. Η άσκηση κοινωνικής πρόνοιας υπέρ των μετοχομερισματούχων, με τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων ειδικών αναγκών (δεν καταβάλλονταιπλέον).

ΠΑΡΟΧΕΣ
α. Μηνιαίο Μέρισμα:

Το ΜΤΣ καταβάλει μηνιαίο μέρισμα στους αποστρατευόμενους μετόχους του Στρατού και της Ελληνικής Αστυνομίας (το Αστυνομικό Προσωπικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά το 1984, εγγράφεται, σε ποσοστό 68%, στο ΜΤΣ και το υπόλοιπο 32% στο ΜΤΠΥ), καθώς και στις ορφανικές τους οικογένειες. Η τιμή μεριδίου βάση της οποίας υπολογίζεται το μέρισμα, καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Εφάπαξ Βοήθημα Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) Αποτελεί παροχή του Ταμείου στα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του ΜΤΣ, σύμφωνα με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

β. Βοήθημα Θανάτου
Καταβάλλεται στις ορφανικές οικογένειες των μετόχων και μερισματούχων του ΜΤΣ και ανέρχεται σε 10 μηνιαία μερίσματα. Το υπόψη Βοήθημα Θανάτου επεκτάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του Ν.  3421/2005 στις άπορες μητέρες και άγαμες αδελφές θανόντων αγάμων μετοχομερισματούχων του Ταμείου, εφόσον αποδεδειγμένα συνοικούσαν και συντηρούνταν από τον αποβιώσαντα μέτοχο ή μερισματούχο και εφόσον δικαιωθούν μερίσματος, στις ορφανικές οικογένειες των εν ενεργεία θανόντων εγγάμων μονίμων στρατιωτικών μετόχων του ΜΤΣ, στις ορφανικές οικογένειες των θανόντων στην ενεργό υπηρεσία, EΠΟΠ και Εθελοντών, καθώς και άλλων κατηγοριώνμετόχων του ΜΤΣ, εφόσον δικαιωθούν μέρισμα.


ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
Μεταβείτε στον ιστότοπο του ΜΤΣ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η αποστολή του ΕΚΟΕΜΣ είναι η οικονομική ενίσχυση των μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού των  προερχόμενων αποκλειστικά και μόνο από το Στρατό Ξηράς.

ΠΑΡΟΧΕΣ
Μηνιαία Οικονομική Ενίσχυση

Ο ΕΚΟΕΜΣ καταβάλει μηνιαία οικονομική ενίσχυση στους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, που προέρχονται αποκλειστικά από το Στρατό Ξηράς και ειδικότερα στους κάτωθι:


ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
Μεταβείτε στον ιστότοπο του ΕΚΟΕΜΣ.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα σε αυτή την κατηγορία.ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Σκοπός των Ειδικών Λογαριασμών ΕΛΟΑΣ, ΕΛΧΑΟΣ και ΕΛΧΟΙΑ είναι η παροχή εφάπαξ βοηθημάτων στους δικαιούχους τους.

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΛΟΑΣ
Εφάπαξ Βοήθημα

Εφάπαξ βοηθήματος δικαιούνται:

Το εφάπαξ βοήθημα υπολογίζεται, με βάση τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 35 του Ν. 4387/2016, αθροιστικά, ως εξής:

(*) Για χρόνο μετοχικής σχέσης μικρότερου του έτους, προσμετρούνται οι μήνες συμμετοχής στο έτος αυτό.

Προκαταβολή Εφάπαξ

Η χορήγηση προκαταβολής έναντι εφάπαξ βοηθήματος, στους μετόχους που έχουν συμπληρώσει 20ετή τουλάχιστον μετοχική σχέση, με σκοπό να αποκτήσουν στέγη ή να βελτιώσουν την υφιστάμενη κατοικία τους ή να αποκαταστήσουν καταστροφές των κατοικιών τους από απρόβλεπτα φυσικά φαινόμενα, η να αντιμετωπίσουν έκτακτα και σοβαρά γεγονότα που τους καθιστούν αναξιοπαθούντες. Η ως άνω προκαταβολή είναι έντοκη, το δε επιτόκιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ΝΔ 398/1974 (Α ́ 116) καθορίζεται ίσο προς αυτό της Τράπεζας της Ελλάδος για τις καταθέ-
σεις των διαθεσίμων κεφαλαίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΛΧΑΟΣ
Εφάπαξ Χρηματική Αρωγή

Δικαιούχοι της χρηματικής αρωγής ΕΛΧΑΟΣ είναι οι ορφανικές οικογένειες των σε διατεταγμένη υπηρεσία η μη, σε καιρό ειρήνης αποβιούντων φονευομένων, θνησκόντων, εξαφανιζομένων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία καταβάλλεται κατ’ ισομοιρίαν κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

α/α ΚατηγοριεΣ ΠαθοντεΣ σε διατεταγμενη υπηρεσια. ΠαθοντεΣ σε μη διατεταγμενη
υπηρεσια.
1 Οικογένειες Ανωτάτων Αξκών 18.994,00 € 13.507,00 €
2 Οικογένειες Ανωτέρων Αξκών 17.809,00 € 12.457,00 €
3 Οικογένειες Κατωτέρων Αξκών 15.408,00 € 10.372,00 €
4

Οικογένειες Ανθστών, Υπαξκών - Οπλιτών και μαθητών Παραγωγικών Σχολών.

13.057,00 € 8.321,00 €

Επιπροσθέτως στα ορφανά ανήλικα ή ενήλικα άγαμα τέκνα καταβάλλεται ετήσια οικονομική ενίσχυση εφάπαξ στο τέλος κάθε έτους, μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον αυτά αποδεδειγμένα σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, ανεξάρτητα εάν αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας.

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΛΧΑΟΙΑ
Χρηματική Αρωγή

Δικαιούχοι της χρηματικής αρωγής του ΕΛΧΑΟΙΑ είναι:

(*) Τα τέκνα είναι δικαιούχα εφόσον είναι αγαμα.

Η εφάπαξ χρηματική αρωγή ορίζεται στο ισόποσο έξι (6) εξαμηνιαίων πτητικών επιδομάτων για τη σύζυγο, έξι (6) για την πατρική οικογένεια και έξι (6) για κάθε παιδί υπολογιζόμενης δια μεν τους χειριστές στο καταβαλλόμενο εξαμηνιαίο πτητικό επίδομα της Β1 κατηγορίας, για δε τους λοιπούς της Δ1 κατηγορίας*, ως κάτωθι:

Υποσημείωση: Τα προβλεπόμενα ποσά καταβάλλονταιπροσαυξημένα κατά 20%.

α/α ΚατηγοριεΣ Ποσο
1 Δικαιούχοι οικογ. Χειριστών 71.029,08 €
2 Δικαιούχοι οικογ. λοιπών Κατηγοριών 39.460,68 €

Επιπροσθέτως στα ορφανά ανήλικα ή ενήλικα άγαμα τέκνα, μέχρι την ηλικία των 25 ετών, καταβάλλεται ετήσια οικονομική ενίσχυση, στο τέλος κάθε έτους, εφόσον αυτά αποδεδειγμένα φοιτούν σε οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, ανεξάρτητα εάν αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

Μεταβειτε στην ιστότοπο του ΕΛΟΑΣ

Επιτόκιο εντοκισμού προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος για το β΄ εξάμηνο 2019

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/15/10-09-19 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Στρατού (Ε.ΛΟ.Α.Σ.), ο εντοκισμός των χορηγούμενων προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος, καθορίζεται, από 01 Ιουλ 19 και μετά, να γίνεται με το νέο ισχύον επιτόκιο 2,48% (έναντι του 2,87% που ίσχυε)


Επιτόκιο εντοκισμού προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος για το α΄ εξάμηνο 2019

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 02/06/07-02-19 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Στρατού (Ε.ΛΟ.Α.Σ.), ο εντοκισμός των χορηγούμενων προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος, καθορίζεται, από 01 Ιαν 19 και μετά, να γίνεται με το νέο ισχύον επιτόκιο 2,87% (έναντι του 3,18% που ίσχυε)


Καθορισμός εφαπαξ χρηματικής αρωγής ΕΛΧΑΟΙΑ

Εκδόθηκε η υπ’αριθμ. Φ.952/8/37959/Σ.8029/11 Μαΐ 18 ΚΥΑ (Β ́ 1870) με την οποία καθορίστηκε η ως άνω ετήσια οικονομική ενίσχυση στο ποσό των 2.000€.


Καθορισμός εφαπαξ χρηματικής αρωγής ΕΛΧΑΟΣ

Εκδόθηκε η υπ’αριθμ. Φ.952/2/18465/Σ.2835/20 Φεβ 18 ΚΥΑ (Β ́ 691) με την οποία καθορίστηκε η ως άνω ετήσια οικονομική ενίσχυση στο ποσό των 1.000€.


Επιτόκιο εντοκισμού των χορηγούμενων προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 01/07/02-02-18 Πρακτικό ΔΕ/ΕΛΟΑΣ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Στρατού (Ε.ΛΟ.Α.Σ.), ο εντοκισμός των χορηγούμενων προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος, καθορίζεται, από 01 Ιαν 18 και μετά, να γίνεται με το νέο ισχύον επιτόκιο 3,24% (έναντι του 3,07% που ίσχυε).


Επιτόκιο εντοκισμού των χορηγούμενων προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 01/07/02-02-18 Πρακτικό ΔΕ/ΕΛΟΑΣ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Στρατού (Ε.ΛΟ.Α.Σ.), ο εντοκισμός των χορηγούμενων προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος, καθορίζεται, από 01 Ιαν 18 και μετά, να γίνεται με το νέο ισχύον επιτόκιο 3,24% (έναντι του 3,07% που ίσχυε).


ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η αποστολή του ΤΑΥ/ΜΤΣ είναι η χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους εξερχόμενους της υπηρεσίας μονίμους πολιτικούς υπαλλήλους του Μ.Τ.Σ και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

ΠΑΡΟΧΕΣ
Εφάπαξ Βοήθημα

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού του Ταμείου και τις τροποποιήσεις αυτού, οι εξερχόμενοι της υπηρεσίας ασφαλισμένοι δικαιούνται βοήθημα ως ακολούθως:

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους μονίμους πολιτικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ μετά την αποχώρηση αυτών από την ενεργό υπηρεσία ή, σε περίπτωση θανάτου αυτών στην ενεργό υπηρεσία, στα μέλη των οικογενειών αυτών.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2020 περί «Τροποποίησης του Β.Δ. 232/1961 ‘‘Περί του Ταμείου Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γ.Ε.Σ.’’ (Α΄ 73)» (Α΄ 264), από την 01.01.2019 το ύψος της εφάπαξ παροχής καθορίζεται σε ποσοστό 61% του μέσο όρο των τακτικών αποδοχών ή των μισθολογικών κλιμακίων του υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, αρχής γενομένης από το έτος 2006.

Π.Δ. 108/2020 περί «Τροποποίησης του Β.Δ. 232/1961 ‘‘Περί του Ταμείου Αρωγής Μονίμων   Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γ.Ε.Σ.’’ (Α΄ 73)» (Α΄ 264)

 

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ = Μέσος Όρος Αποδοχών Ασφαλισμένου από το 2006 * 61% : 12 * Μήνες Ασφάλισης

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Αποστολή του ΤΑΑΘΠ είναι σύμφωνα με το Ν. 1043/80 (Α’ 87) η παροχή οικονομικών παροχών σε αναπήρους και θύματα πολέμου των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας με βαθμό οπλίτη.

ΠΑΡΟΧΕΣ
Το ΤΑΑΘΠ, εκ της αποστολής του, παρέχει:

Η ετήσια αναπροσαρμογή των χορηγουμένων βοηθημάτων οικονομικής αρωγής και ενίσχυσης λόγω γάμου καθορίζεται από το ΔΣ/ΤΑΑΘΠ, το οποίο αποφασίζει βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων του Ταμείου και της ισχύουσας εισοδηματικής πολιτικής, η οποία απόφαση ισχύει μετά από έγκριση του κ. ΥΕΘΑ.

Το ύψος των εξόδων κηδείας καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Για όσους λαμβάνουν έξοδα κηδείας και από άλλο ασφαλιστικό Φορέα, το ΤΑΑΘΠ καλύπτει τη δαπάνη επικουρικά.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Αποστολή του Ιδρύματος είναι η παροχή νοσηλευτικής περίθαλψης, θεραπείας, εργαστηριακών εξετάσεων χειρουργικών επεμβάσεων στους δικαιούχους του.

ΠΑΡΟΧΕΣ
Η αποστολή του ΝΙΜΤΣ αφορά τους κάτωθι:

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η στεγαστική εξυπηρέτηση των Μονίμων Αξκων και Ανθστών, των τριών Κλάδων των ΕΔ.

ΠΑΡΟΧΕΣ
Η χορήγηση Διαμερισμάτων, Οικοπέδων και Δανείων, όπως παρακάτω:

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
Μεταβείτε στον ιστότοπο του ΑΟΟΑ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Να παρακολουθεί και να προστατεύει, πλέον της ακίνητης περιουσίας του, τα πάσης φύσεως ακίνητα που χρησιμοποιούνται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία, να φροντίζει για την απόκτηση νέων εκτάσεων προς στέγαση των Στρατιωτικών Υπηρεσιών και να διαχειρίζεται τα έσοδα του.

ΠΑΡΟΧΕΣ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

Μεταβείτε στον ιστότοπο του ΤΕΘΑ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων εδρεύει στην Αθήνα και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπαγόμενη υπό την Εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας δια του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Η ΛΑΕΔ έχει σκοπούς εθνωφελείς, εκπαιδευτικούς, μορφωτικούς και ψυχαγωγικούς. Επιδιώκει την ανάπτυξη, τη σύσφιγξη και τη μακροημέρευση των σχέσεων Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών εν ενεργεία και αποστρατεία των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και του Κοινού. Εξυπηρετεί τις ανάγκες διατροφής και ψυχαγωγίας των Αξιωματικών Ανθυπασπιστών και των μελών των οικογενειών τους.

ΠΑΡΟΧΕΣ
Στη Λέσχη πραγματοποιούνται και λειτουργούν:

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
Μεταβείτε στον ιστότοπο της ΛΑΕΔ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η απόκτηση κατά κυριότητα και νομή εξοχικών εκτάσεων (Ιδιωτικών και Δημοσίων) σε διάφορες περιοχές της χώρας και η διανομή αυτών στους συνεταίρους μετά την διαρρύθμιση του εντός και πέριξ αυτών χώρου σε οικοδομήσιμο, για την ανέγερση κατοικίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί των όρων δόμησης.
 

ΠΑΡΟΧΕΣ
Το παρεχόμενο από τον ΟΣΜΑΕΣ έργο στα μέλη του είναι:


ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
Μεταβείτε στον ιστότοπο του ΟΣΜΑΕΣ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

14/07/2020

Προϋπολογισμός Έτους 2020

Προϋπολογισμός Έτους 2020


08/10/2019

Νέο Καταστατικό ΟΣΜΑΕΣ

Νέο καταστατικό ΟΣΜΑΕΣ


10/07/2019

Θέματα Προϋπολογισμού ΟΣΜΑΕΣ

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019


ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Αποστολή της Ένωσης σύμφωνα με το ΝΔ 1171/72 άρθρο 2 είναι:

ΠΑΡΟΧΕΣ
Οι παροχές αφορούν στη λειτουργία και συντήρηση των Παραρτημάτων της ΕΑΑΣ στις πόλεις της Ελλάδος, καθώς εκδηλώσεων και βοήθειας στους έχοντες ανάγκη τη βοήθεια της ΕΑΑΣ.