424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 35/2019

  • Home
  • /
  • 424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 35/2019
424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 35/2019
20/06/2019 14:20

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 35/2019 για την προμήθεια «Διατάξεις Ενδοσκοπίας και Ενδοχειρουργικής», CPV:33168000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα