Προμήθεια νέων διχτύων παραλλαγής σύγχρονης τεχνολογίας

  • Home
  • /
  • Προμήθεια νέων διχτύων παραλλαγής σύγχρονης τεχνολογίας
Προμήθεια νέων διχτύων παραλλαγής σύγχρονης τεχνολογίας

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης του προγράμματος «Προμήθεια 170 τεμ. (6,80μ. x 10,20μ.) νέων διχτύων παραλλαγής σύγχρονης τεχνολογίας», με «Ανοικτή Διαδικασία», σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν.3978/2011 και κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή (άρθρα 40 και 66 του ν.3978/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα).

Διαβάστε περισσότερα