Προμήθεια 285 εστόρων πολυβόλων MG3 7,62 χιλ.

  • Home
  • /
  • Προμήθεια 285 εστόρων πολυβόλων MG3 7,62 χιλ.
Προμήθεια 285 εστόρων πολυβόλων MG3 7,62 χιλ.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης του προγράμματος «Προμήθεια 285 εστόρων πολυβόλων MG3 7,62 χιλ. επί ΤΤΟΑ Μ 1117», με «Ανοικτή Διαδικασία», σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν.3978/2011 και κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή (άρθρα 40 και 66 του ν.3978/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα).

Διαβάστε περισσότερα