Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (κωδικός ΝΑΤΟ F-67)

  • Home
  • /
  • Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (κωδικός ΝΑΤΟ F-67)
Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (κωδικός ΝΑΤΟ F-67)

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (κωδικός ΝΑΤΟ F-67) για την κάλυψη αναγκών ΓΕΣ καθώς και των υποστηριζόμενων από αυτό κλάδων και αρχών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: τριάντα επτά εκατομμυρίων ευρώ (37.000.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου των νομίμων κρατήσεων, απαλλασσόμενου του ΦΠΑ, τελών και λοιπών δασμών.

Διαβάστε περισσότερα