Προμήθεια επενδυτών εκστρατείας παραλλαγής δάσους νέου τύπου (τζάκετ παραλλαγής)

  • Home
  • /
  • Προμήθεια επενδυτών εκστρατείας παραλλαγής δάσους νέου τύπου (τζάκετ παραλλαγής)
Προμήθεια επενδυτών εκστρατείας παραλλαγής δάσους νέου τύπου (τζάκετ παραλλαγής)

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια επενδυτών εκστρατείας παραλλαγής δάσους Νέου Τύπου (τζάκετ παραλλαγής Ν/Τ), για κάλυψη επιτακτικών αναγκών Ν/Σ οπλιτών, μαθητών και εξερχομένων παραγωγικών σχολών, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς και αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (4.440.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε περισσότερα