Προμήθεια υγειονομικού υλικού

  • Home
  • /
  • Προμήθεια υγειονομικού υλικού
Προμήθεια υγειονομικού υλικού

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 121 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (αναλώσιμα έγχυσης) CPV: 33194120-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα έξι χιλιάδων διακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (76.238,92€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα