Τιμή μεριδίου μηνιαίου μερίσματος 2022

  • Home
  • /
  • Τιμή μεριδίου μηνιαίου μερίσματος 2022

Με την υπ’ αρίθμ. Φ.951.1/56/1231353/ Σ.3308/12 Ιουλ 22 (ΑΔΑ: ΨΧ6Ξ6-ΚΘΙ) Απόφαση κ. ΥΕΘΑ καθορίστηκε η καταβολή μερίσματος από 1/1/2022 έως 30/06/2022, με τιμή μεριδίου 4,9865€, ήτοι με την ίδια που ίσχυε και το έτος 2021 και από 1/7/2022 έως 31/12/2022, με τιμή μεριδίου 5,1524€