424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 36/2019

  • Home
  • /
  • 424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 36/2019
424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 36/2019
20/06/2019 14:22

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 36/2019 για την προμήθεια «Σύριγγες», CPV:33141310-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα