Ενημέρωση για Σίτιση Δομών Προσφύγων Μεταναστών Ανατολικού Αιγαίου

  • Home
  • /
  • Ενημέρωση για Σίτιση Δομών Προσφύγων Μεταναστών Ανατολικού Αιγαίου
Ενημέρωση για Σίτιση Δομών Προσφύγων Μεταναστών Ανατολικού Αιγαίου

Στη συνέχεια δημοσιεύματος του ημερήσιου τύπου της 28 Απριλίου 2018 αναφορικά με τις διαδικασίες σίτισης σε δομές φιλοξενίας προσφύγων του Αν. Αιγαίου, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Στο πλαίσιο της συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στη διαχείριση των μεταναστευτικών – προσφυγικών ροών, ανατέθηκε στο ΓΕΣ μεταξύ των άλλων, ο συντονισμός για την κάλυψη αναγκών, όπως είναι η σίτιση, η καθαριότητα, η ιατρική φροντίδα, η κατασκευή, συντήρηση και επισκευή κτιρίων, η ηλεκτροδότηση, οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές, η προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στις δομές φιλοξενίας προσφύγων - μεταναστών.

2. Το ΓΕΣ στο σύνολο των εντολών που έχει εκδώσει και εκδίδει για την σύναψη συμβάσεων σίτισης, προβλέπει την υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο πρόγραμμα "Διαύγεια", όλων των κανονιστικών πράξεων και αποφάσεων, από ενάρξεως (δημοσίευση της διαπραγμάτευσης) μέχρι και σύναψης σύμβασης, με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας, αποφυγής διακρίσεων και ίσης μεταχείρισης των εταιρειών και ως εκ τούτου είναι δυνατή η ανάθεση της σίτισης σε οποιαδήποτε εταιρεία παροχής υπηρεσιών σίτισης (catering), που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκδοθείσας διακήρυξης.

3.Επιπρόσθετα βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για τη διενέργεια διαγωνισμού ετήσιας διάρκειας, με σκοπό την ανάδειξη παρόχων υπηρεσιών σίτισης στις Δομές Φιλοξενίας Αν. Αιγαίου, με πηγή χρηματοδότησης από το συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

4.Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο επίτευξης των κριτηρίων επιλεξιμότητας επί των διενεργούμενων δαπανών, μεταξύ άλλων και της σίτισης, με σκοπό την απορρόφηση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων και την αποφυγή της επιβάρυνσης του Π/Υ του ΥΠΕΘΑ και κατ’ επέκταση του κρατικού Π/Υ, διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι από εξωτερικούς φορείς [ορκωτοί ελεγκτές ή την επιτροπή δημοσιονομικού ελέγχου (ΕΔΕΛ)], σε συνεργασία με τους οικονομικούς φορείς του ΥΠΕΘΑ. Σημειώνεται, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας υφίσταται η δυνατότητα προσφυγής στην ανεξάρτητη αρχή προμηθειών από τους έχοντες έννομο συμφέρον.


Συνταγματάρχης (ΤΘ) Μιχαήλ Ψαρομιχαλάκης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ