Προμήθειες

Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Δημόσιος Διαγωνισμός, για την Προμήθεια Δύο (2) Ψυκτών Κλιματισμού για το Κτίριο των Χειρουργείων της Νέας Πτέρυγας του 401 ΓΣΝΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ, προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ο ΛΣ/98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Πετρελαίου ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης), με αριθμό διακήρυξης 92/2019, για την προμήθεια «Συσκευής απολύμανσης αέρα στη Μονάδα διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων του νοσοκομειακού φαρμακείου», CPV:331000000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτών (4.811,20€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την Συλλογή Προσφορών για  Παροχή Υπηρεσιών Ακτινοφυσικών – Φυσικών Ιατρικής, για το Ακτινοθεραπευτικό – Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, την 30 Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ, προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ Μόριας Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΙΔΩΝ   ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 2019  ΣΕΤΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

 

3ος Επαναληπτικός Διαγωνισμός σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «Προμήθεια Εξοπλισμού (Υποστήριξη Α/Φ-Ε/Π)».

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ, προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Διαγωνισμός σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υπο-πρόγραμμα «Προμήθεια Πολυεστερικών Λέμβων για Κάλυψη Αναγκών ΣΞ».

Διαβάστε περισσότερα