Προμήθεια Βηματοδοτών

  • Home
  • /
  • Προμήθεια Βηματοδοτών
Προμήθεια Βηματοδοτών

Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ) προκηρύσσει δημόσιο, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Βηματοδοτών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, («CPV: 33182210-4, Βηματοδότες»).

Διαβάστε περισσότερα