Προμήθεια Υλικών Αγγειογραφίας – Αγγειοπλαστικής

  • Home
  • /
  • Προμήθεια Υλικών Αγγειογραφίας – Αγγειοπλαστικής
Προμήθεια Υλικών Αγγειογραφίας – Αγγειοπλαστικής

Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Υλικών Αγγειογραφίας – Αγγειοπλαστικής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, («CPV: 33160000-9 Εγχειριτική Τεχνική»).

Διαβάστε περισσότερα