442 ΠΑΥΥ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 04/2018

  • Home
  • /
  • 442 ΠΑΥΥ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 04/2018
442 ΠΑΥΥ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 04/2018

Η 442 ΠΑΥΥ / 4Ο Γραφείο, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 4/2018,  για την προμήθεια υγειονομικού υλικού έως 20.000,00 ευρώ, με CPV: 33141620-2, «Υγειονομικά προϊόντα συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεφτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (17.500,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα