3ος επαναληπτικός, ηλεκτρονικός, ανοικτός, δημόσιος διαγωνισμός, για την προμήθεια 1 μονάδας υδροβολής υλικών

  • Home
  • /
  • 3ος επαναληπτικός, ηλεκτρονικός, ανοικτός, δημόσιος διαγωνισμός, για την προμήθεια 1 μονάδας υδροβολής υλικών
3ος επαναληπτικός, ηλεκτρονικός, ανοικτός, δημόσιος διαγωνισμός, για την προμήθεια 1 μονάδας υδροβολής υλικών

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, 3ο επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια 1 μονάδας υδροβολής υλικών, με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων επιτήρησης και αποτροπής των με-ταναστευτικών ροών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, ποσού ύψους εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τριάντα εννέα ευρώ (68.548,39 €), χωρίς ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα